Thông tin thanh toán Công ty PHATECO

Thông tin thanh toán Công ty PHATECO

Chủ tài khoản:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO

Tài khoản số:

263 110 819 1969

Tại Ngân hàng:

TMCP Quân Đội – CN Bắc Hải Phòng

Nội dung chuyển khoản:

Đào tạo NDT