Chứng nhận khi có đủ kinh nhiệm sau thi NDT

Chứng nhận khi có đủ kinh nhiệm sau thi NDT

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN

Đăng ký chứng nhận khi có đủ kinh nhiệm sau khi

(Chú ý: Đơn phải được nộp trong vòng 2 năm kể từ ngày thi)

(1) Qui định và biểu mẫu tham khảo: PNIC-I009

(2) Đơn đăng ký chứng nhận khi đủ kinh nghiệm, mẫu PNIC-I009

(3) Kinh nghiệm nghề nghiệp, mẫu PNIC-I004

(4) Kiểm tra thị lực, mẫu PNIC-I005

(5) Qui tắc đạo đức, mẫu PNIC-I006

Tải bản PDF để tham khảo. Xin liên hệ để nhận bản Words khi có nhu cầu chứng nhận.