QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CHO NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ ISO 9712

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CHO NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ ISO 9712

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CHO NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ PNIC 9712

Các cá nhân được chứng nhận trong Chương trình PNIC 9712 phải công nhận rằng tính chính trực của cá nhân và năng lực chuyên môn là những nguyên tắc cơ bản mà hoạt động thử nghiệm của họ được hình thành. Theo đó, điều kiện về chứng nhận PNIC 9712 mà những người có chứng chỉ phải cam kết:

 • Tuân thủ quy tắc đạo đức này;
 • Chỉ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra không phá hủy mà họ có đủ năng lực nhờ đào tạo, trình độ và kinh nghiệm của họ;
 • Chỉ ký các tài liệu về công việc mà họ có kiến ​​thức chuyên môn cá nhân và / hoặc kiểm soát giám sát trực tiếp;
 • Tham gia, hoặc tư vấn cho sự tham gia, của các chuyên gia như được yêu cầu để giúp nhiệm vụ được hoàn thành đúng cách;
 • Hành xử một cách có trách nhiệm và sử dụng các thông lệ kinh doanh công bằng và bình đẳng trong giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và cộng sự;
 • Mọi lúc, nhận thức và duy trì các quy định / yêu cầu của quy tắc, quy định và tiêu chuẩn mà họ đang làm việc;
 • Báo cáo ngay lập tức cho người giám sát / chủ lao động của họ bất kỳ (các) vi phạm cố ý nào đối với các quy chuẩn, quy định hoặc tiêu chuẩn. Trong trường hợp người giám sát / chủ lao động của họ không đưa ra lời giải thích thỏa đáng hoặc không có hành động khắc phục, cá nhân được chứng nhận sẽ báo cáo tình hình trực tiếp cho PNIC;
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của họ với sự quan tâm thích đáng đến môi trường vật chất và sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của công chúng;
 • Bảo vệ đến mức tối đa có thể, phù hợp với hạnh phúc của công chúng và các quy định của Bộ quy tắc đạo đức này, bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho họ một cách tin cậy bởi một chủ lao động, đồng nghiệp hoặc thành viên của công chúng;
 • Tránh xung đột lợi ích với chủ lao động hoặc khách hàng, nhưng khi không thể tránh khỏi, hãy tiết lộ ngay các trường hợp đó cho chủ lao động hoặc khách hàng;
 • Cố gắng duy trì sự thành thạo bằng cách cập nhật kiến ​​thức kỹ thuật theo yêu cầu để thực hành NDT đúng cách theo các phương pháp và bậc đã được chứng nhận.
 • Chỉ ra cho chủ lao động hoặc khách hàng bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể do tổ chức phi kỹ thuật đánh giá trên mức quy định về đánh giá kỹ thuật của họ;
 • Không được làm sai lệch cũng như không cho phép trình bày sai về trình độ học vấn hoặc chuyên môn, đào tạo, kinh nghiệm hoặc trách nhiệm công việc của họ hoặc cộng sự của họ;
 • Hạn chế đưa ra các tuyên bố không hợp lý hoặc thực hiện các hành vi phi đạo đức có thể làm mất uy tín của chương trình PNIC 9712;
 • Báo cáo ngay cho PNIC bất kỳ (các) vi phạm cố ý nào đối với quy tắc đạo đức này;
 • Báo cáo ngay cho PNIC bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực hoặc buộc một cá nhân được chứng nhận theo Chương trình PNIC 9712 vi phạm quy tắc đạo đức này;
 • Thông báo cho chủ lao động của họ trong trường hợp chứng chỉ PNIC 9712 của họ bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi.

Việc không tuân thủ quy tắc đạo đức nêu trên sẽ bị xử lý theo thỏa thuận xử lý các khiếu nại và kháng nghị (đề cập đến tài liệu PNIC-P006 của PNIC 9712).