Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Chi tiết về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của PNIC tham khảo tài liệu số PNIC-M01.

1. Tổ thư ký: Trực tiếp giao dịch nhận và trả các đăng ký, đơn từ của ứng viên, khách hàng, các tổ chức thành viên và đối tác.

2. Ban chứng nhận (CB)

- Tổ chức thi, đánh giá và chứng nhận nhận sự NDT

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, lập đáp án

- Thành lập hội đồng đánh giá và chứng nhận cho NDT Bậc 3.

- Thực hiện xem xét, đánh giá hồ sơ nộp đơn của các tổ chức đào tạo.

3. Ban giám sát chứng nhận (CSB)

- Thanh viên nội bộ: là trưởng, giám đốc các bộ phận trong nội bộ của tổ chức.

- Thanh viên bên ngoài: là các cá nhân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chứng nhận năng lực, kỹ năng nghề cá nhân, có đăng ký hoặc được PNIC mời tham gia.

- CSB được Ban giám đốc của công ty thành lập, độc lập với Trung tâm PNIC, có chức năng nhiệm vụ chính là giám sát các hoạt động của PNIC theo các chính sách được công bố trong sổ tay ISO/IEC 17024. CSB đưa ra quyết định cuối cùng trong việc xử lý các khiếu nại, kháng nghị của ứng viên hay tổ chức mà Trung tâm PNIC chưa có giải quyết thỏa đáng.