ISO/IEC 17024 ISO 9712 ISO 17638 ISO 23278 ISO 3452-1 ISO 3452-2 ISO 3452-3 ISO 3452-4 ISO 3452-5 ISO 3452-6 ISO 23277 ISO 10675-1 ISO 10675-2 ISO 5579 ISO 17636-1 ISO 17636-2 ISO 17640 ISO 11666 ISO 23279 ISO 13588 ISO 19285 ISO 10863 ISO 15626 ISO 5817

ISO/IEC 17024 ISO 9712 ISO 17638 ISO 23278 ISO 3452-1 ISO 3452-2 ISO 3452-3 ISO 3452-4 ISO 3452-5 ISO 3452-6 ISO 23277 ISO 10675-1 ISO 10675-2 ISO 5579 ISO 17636-1 ISO 17636-2 ISO 17640 ISO 11666 ISO 23279 ISO 13588 ISO 19285 ISO 10863 ISO 15626 ISO 5817

TCVN ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17024 GEN Hệ thống Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân)
TCVN 5868 ISO 9712 GEN Chứng nhận Nondestructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Thử không phá hủy - Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân NDT)
TCVN 11759 ISO 17638 MT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Magnetic particle testing (Thử không phá hủy mối hàn - Thử hạt từ)
TCVN 11762 ISO 23278 MT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (Thử không phá hủy mối hàn - Thử hạt từ - Mức chấp nhận)
TCVN 4617-1 ISO 3452-1 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles - Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 1:Nguyên lý chung
TCVN 4617-2 ISO 3452-2 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials - Phần 2: Thử nghiệm các vật liệu thẩm thấu;
TCVN 4617-3 ISO 3452-3 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks - Phần 3: Khối thử tham chiếu;
TCVN 4617-4 ISO 3452-4 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 4: Equipment - Phần 4: Thiết bị;
TCVN 4617-5 ISO 3452-5 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 5: Penetrant testing at temperatures higher than 50 degrees C - Phần 5: Thử thẩm thấu ở nhiệt độ cao hơn 50 °C;
TCVN 4617-6 ISO 3452-6 PT Chung Nondestructive testing - Penetrant testing - Part 6: Penetrant testing at temperatures lower than 10 degrees C - Phần 6: Thử thẩm thấu ở nhiệt độ thấp hơn 10 °C
TCVN 11761 ISO 23277 PT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels (Thử không phá hủy mối hàn - Thử thẩm thấu - Mức chấp nhận)
TCVN 7508-1 ISO 10675-1 RT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (Thử không phá hủy mối hàn - Mức chấp nhận đối với thử chụp ảnh bức xạ - Phần 1:Thép niken titan và các hợp kim của chúng)
TCVN 7508-2 ISO 10675-2 RT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (Thử không phá hủy mối hàn - Mức chấp nhận đối với thử chụp ảnh bức xạ - Phần 2:Nhôm và hợp kim nhôm)
TCVN 6111 ISO 5579 RT-F Chung Nondestructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (Thử  không phá hủy –  Chụp ảnh phóng xạ vật liệu kim loại sử dụng phim và tia X hoặc tia gamma – Quy tắc cơ bản)
TCVN 11758-1 ISO 17636-1 RT-F Mối hàn Nondestructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (Thử không phá hủy mối hàn - Thử chụp ảnh bức xạ - Phần 1:Kỹ thuật tia X và tia gamma kết hợp với phim)
TCVN 11758-2 ISO 17636-2 RT-D/S Mối hàn Nondestructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (Thử không phá hủy mối hàn - Thử chụp ảnh bức xạ - Phần 2:Kỹ thuật tia X và tia gamma kết hợp với bộ phát hiện số)
TCVN 6735 ISO 17640 UT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Kỹ thuật mức thử nghiệm và đánh giá)
TCVN 11760 ISO 11666 UT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Mức chấp nhận)
TCVN 11763 ISO 23279 UT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds (Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Sự mô tả đặc tính của các chỉ thị trong mối hàn)
- ISO 13588 UT-PA Mối hàn Nondestructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology (Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Sử dụng kỹ thuật mảng pha tự động)
- ISO 19285 UT-PA Mối hàn Nondestructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels (Thử không phá hủy mối hàn - Kỹ thuật mảng pha (PA) - Mức chấp nhận).
- ISO 10863 UT-TOFD Mối hàn Nondestructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time - of - flight diffraction technique (TOFD) (Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Sử dụng kỹ thuật nhiễu xạ thời gian bay (TOFD))
- ISO 15626 UT-TOFD Mối hàn Nondestructive testing of welds - Time - of - flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels (Thử không phá hủy mối hàn - Kỹ thuật nhiễu xạ thời gian bay (TOFD) - Mức chấp nhận)
TCVN 7472 ISO 5817 VT Mối hàn Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (Hàn - Các mối hàn nóng chảy bằng thép, niken, titan và hợp kim của chúng (không bao gồm hàn chùm) - Mức chất lượng đối với các khuyết tật)
TCVN 7474 ISO 10042 VT Mối hàn Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (Hàn – Mối hàn hồ quang bằng nhôm và hợp kim của nó – Mức chất lượng đối với các khuyết tật)
TCVN 7507 ISO 17637 VT Mối hàn Nondestructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded joints (Thử không phá hủy mối hàn - Kiểm tra bằng mắt các mối hàn nóng chảy)
- ISO 17643 ECT Mối hàn Nondestructive testing of welds - Eddy current testing of welds by complex-plane analysis (Thử không phá hủy mối hàn - Thử dòng điện xoáy các mối hàn bằng phân tích mặt phẳng phức)