Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT

Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT

Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT (Cho thuê Bậc 3)

Khi áp dụng các chuẩn như ASME, AWS, ASTM, ISO và nhiều tiêu chuẩn khác, có khuyết nghị cần một quy trình đào tạo, đánh giá và chứng nhận nhân viên NDT cho Doanh nghiệp của bạn.

Bản chất của khuyến nghị này là cần sự kiểm soát tốt nhu cầu chất lượng của chính bản thân Doanh nghiệp của mình.

Như đã biết, khi áp dụng đào tạo và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9712 hay tiêu chuẩn tương đương, nội dung đào tạo và phạm vi chứng nhận chỉ có một khoảng kiến thức chung, lĩnh vực công nghiệp chung, sản phẩm chung. Trong khi đó, mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm cụ thể, mỗi yêu cầu kỹ thuật có thể có các yêu cầu phạm vi thử nghiệm NDT thu hẹp mà nhân viên NDT của bạn đã chứng nhận chưa thỏa mãn kỹ năng nghề nghiệp được yêu cầu.

Tài liệu SNT-TC-1A ban hành bởi ASNT là cơ cở để bạn xây dựng một quy trình thực tế đào tạo, đánh giá, chứng nhận và ủy quyền cho nhân viên của bạn thực hiện công việc NDT. Với quy trình này, bạn có thể xem xét năng lực của các nhân viên NDT có chứng nhận từ các nguồn khác nhau như ISO 9712 hoặc một quy trình của một công ty khác. Và cũng là lợi thế rất lớn để bạn tiết kiệm tiền bạc, thời gian, tận dụng nguồn nhân lực QC có sẵn của mình thực hiện các công việc cụ thể mà Chứng nhận ISO 9712 chưa có đủ phạm vi chứng nhận.

Dịch vụ NDT bậc 3 sẽ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn từ xậy dựng hệ thống NDT, đào tạo, đánh giá, chứng nhận đến việc phê duyệt quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, phê duyệt báo cáo, v.v, bao gồm cả hỗ trợ công việc QA đảm bảo chất lượng.

Tư vấn NDT

Nhân viên NDT Cấp 3 được chứng nhận ISO 9712, ASNT/ACCP. Dịch vụ tư vấn NDT Cấp độ 3 có thể hỗ trợ bạn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đồng thời đảm bảo các phương pháp và quy trình là thông lệ hiện hành, đáng tin cậy, hiệu quả và tốt nhất.

Đối với chủ nhà máy, PNIC có thể hỗ trợ:

 • Chuẩn bị yêu cầu kỹ thuật đấu thầu về NDT
 • Đánh giá các chương trình NDT hiện có
 • Đánh giá năng lực các nhà cung cấp NDT
 • Lựa chọn & đánh giá các phương pháp NDT chuyên ngành

Nhân viên NDT Cấp 3 có chứng chỉ hiện tại và sẵn sàng hỗ trợ các giải pháp bao gồm:

 • Thiết lập Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm theo các yêu cầu của ISO 17025
 • Thiết lập các bài thi viết thực hành theo SNT-TC-1A
 • Thiết lập các quy trình kiểm tra cho các đợt đánh giá năng lực định kỳ, lần đầu hoặc chuyên biệt
 • Thiết lập các quy trình dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia hoặc nội bộ
 • Xem xét rà soát các quy trình kiểm tra đối với các đợt đánh giá định kỳ, lần đầu hoặc chuyên biệt.
 • Xem xét rà soát các quy trình dựa trên các Tiêu chuẩn Quốc tế, Quốc gia hoặc nội bộ
 • Hỗ trợ tiền đánh giá.
 • Hỗ trợ trong quá trình đánh giá
 • Đào tạo, kiểm tra và nâng cao trình độ của nhân viên theo các chương trình NDT nội bộ, ví dụ: SNT-TC-1A
 • Hỗ trợ đánh giá và đánh giá nội bộ hàng năm
 • Đánh giá trình độ nhân viên NDT
 • Xác định sự phù hợp hoạt động của thiết bị hiện có
 • Hướng dẫn lựa chọn thiết bị mới

Chúng tôi trợ giúp như thế nào?

Bạn có cần:

 • Đang có yêu cầu của khách hàng cho Phòng thí nghiệm NDT theo ISO/IEC 17025?
 • Đang cần có yêu cầu các quy trình NDT cần được thiết lập, cập nhật hoặc xem xét
 • Yêu cầu hỗ trợ với thử nghiệm thành thạo?
 • Có yêu cầu đối với các dịch vụ ASNT/ACCP/ISO 9712 Cấp độ 3
 • Yêu cầu hỗ trợ trước hoặc trong quá trình đánh giá BOA của bạn?
 • Cần xem xét lại hoặc cập nhật các quy trình đánh giá năng lực thực hành NDT đã hết hiệu lực để đáp ứng các yêu cầu hiện tại của ISO 9712, SNT-TC-1A, ISO 17025?
 • Có yêu cầu đào tạo và/hoặc đánh giá (lần đầu/gia hạn) để nâng cao kỹ năng nhân sự NDT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ?

Nếu bạn cần yêu cầu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, nhân viên tư vấn PNIC NDT Cấp 3 có thể mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp của bạn.

Xin liên hệ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn: pnic @ phateco . com