Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT

Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT

Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT (Cho thuê Bậc 3)

Khi áp dụng các chuẩn như ASME, AWS, ASTM, ISO và nhiều tiêu chuẩn khác, có khuyết nghị cần một quy trình đào tạo, đánh giá và chứng nhận nhân viên NDT cho Doanh nghiệp của bạn.

Bản chất của khuyến nghị này là cần sự kiểm soát tốt nhu cầu chất lượng của chính bản thân Doanh nghiệp của mình.

Như đã biết, khi áp dụng đào tạo và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9712 hay tiêu chuẩn tương đương, nội dung đào tạo và phạm vi chứng nhận chỉ có một khoảng kiến thức chung, lĩnh vực công nghiệp chung, sản phẩm chung. Trong khi đó, mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm cụ thể, mỗi yêu cầu kỹ thuật có thể có các yêu cầu phạm vi thử nghiệm NDT thu hẹp mà nhân viên NDT của bạn đã chứng nhận chưa thỏa mãn kỹ năng nghề nghiệp được yêu cầu.

Tài liệu SNT-TC-1A ban hành bởi ASNT là cơ cở để bạn xây dựng một quy trình thực tế đào tạo, đánh giá, chứng nhận và ủy quyền cho nhân viên của bạn thực hiện công việc NDT. Với quy trình này, bạn có thể xem xét năng lực của các nhân viên NDT có chứng nhận từ các nguồn khác nhau như ISO 9712 hoặc một quy trình của một công ty khác. Và cũng là lợi thế rất lớn để bạn tiết kiệm tiền bạc, thời gian, tận dụng nguồn nhân lực QC có sẵn của mình thực hiện các công việc cụ thể mà Chứng nhận ISO 9712 chưa có đủ phạm vi chứng nhận.

Dịch vụ NDT bậc 3 sẽ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn từ xậy dựng hệ thống NDT, đào tạo, đánh giá, chứng nhận đến việc phê duyệt quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, phê duyệt báo cáo, v.v, bao gồm cả hỗ trợ công việc QA đảm bảo chất lượng.

 

Xin liên hệ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.