Các khóa đào tạo

Các khóa đào tạo

PNIC không trực tiếp thực hiện các khóa đào tạo, mà được thực hiện bởi các tổ chức được PNIC chấp nhận:

(1) Khóa đào tạo NDT

(2) Khóa đào tạo HÀN

(3) Khóa đào tạo QC

(4) Khóa đào tạo API

(5) Các khóa đào tạo khác